Zwroty

Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania Towaru.

2. Przez odstąpienie od umowy rozumie się zwrot zakupionego Towaru nienoszącego żadnych śladów użycia innego niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy opatrzonym własnoręcznym podpisem,
w terminie, o którym mowa w ust. 1. Zwracający Towar Konsument powinien dołączyć paragon fiskalny, kserokopię faktury lub inny dowodu zakupu Towaru w Sklepie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj.

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając je na adres email: esklep@zamek-krolewski.pl. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta nie jest możliwe, gdy dotyczy:
a. rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze;
c. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może również zwrócić Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy.

6. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 7, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca pokrywa zwrot kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę (dostawa przez Pocztę Polską przesyłką ekonomiczną). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną. Sprzedawca obowiązany jest poinformować Konsumenta o zmniejszeniu wartości Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę Towaru pomniejszoną o zmniejszoną wartość Towaru. Jeżeli Konsument nie zgadza się na zwrot obniżonej ceny, wówczas Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu odstąpienia adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

12. W przypadku zwrotu Towaru, o którym mowa w ust. 2 Sprzedawca poinformuje Konsumenta elektronicznie o nieuznaniu odstąpienia od umowy oraz o możliwości osobistego odbioru Towaru.
W przypadku, gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

13. Wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w przypadku Kupujących niebędących Konsumentami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium