Regulamin

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE – MUZEUM. REZYDENCJI KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ

 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedawca: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 19/92, NIP: 526-000-13-12, Regon: 000860582, VAT UE: PL5260001312;

Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie w Sklepie;

Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z jego
działalnością gospodarcza lub zawodową.;

Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencję Królów i Rzeczypospolitej za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: esklep.zamek-krolewski.pl.;

Towar: produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;

Cena: należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

Najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru: dostawa Towaru za pomocą usług Poczty Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej;

Konto użytkownika: konto służące do dokonywania zakupów w Sklepie, bez potrzeby dokonywania każdorazowej Rejestracji;

Zamówienie: złożenie Sprzedawcy oferty Zakupu konkretnych Towarów prezentowanych w Sklepie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zawierającej w szczególności ale nie wyłącznie rodzaj i liczbę Towarów, rodzaj Dostawy, sposób odbioru, sposób dokonania płatności, miejsce wydania Towarów, oraz dane osoby, która zamierza dokonać zakupów, konieczne do zawarcia umowy sprzedaży;

Witryna: strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem esklep.zamek-krolewski.pl. na której prezentowane są Towary.

§  1
Postanowienia ogólne

1. Każdy składający Zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Wiążąca jest treść Regulaminu obowiązująca w momencie złożenia Zamówienia.

2. Oferta Sklepu ograniczona jest do terenu Unii Europejskiej. Sklep dokonuje dostawy towarów na terenie Unii Europejskiej.

3. Warunkiem dokonania zakupu Towarów dostępnych w Sklepie, jest wypełnienie formularza on line zawierające niezbędne do złożenia Zamówienia dane osobowe oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie. Dokonanie zakupu Towarów możliwe jest również za pomocą Konta użytkownika.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Towaru bez wad.

5. W celu złożenia Zamówienia Towarów drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

6. Sklep kontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną wysyłając informacje na adres e-mail wskazany przez niego przy zakładaniu Konta Użytkownika lub wypełnianiu formularza on line Zamówienia.

7. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt
lub poprzez adres mailowy: esklep@zamek-krolewski.pl.

8. Zakazane jest dostarczanie przez korzystającego z Witryny treści o charakterze  bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających, wulgarnych, nieprawdziwych lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Zabrania się również bez zgody Sprzedawcy dokonywania jakichkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynę. Każdy zobowiązany jest do korzystania z Witryny zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz dobrymi obyczajami.

9. Wymaganie techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: połączenie z siecią Internet,  przeglądarka Chrome, Mozilla Firefox albo Microsoft Edge. Użytkownik umożliwia poprzez ustawienie przeglądarki – zapisywanie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony i bezpiecznego przebiegu transakcji. Zasady zarządzania plikami cookies określa Sprzedawca w polityce prywatności.

10. Sprzedawca  przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia poufności każdemu korzystającemu z Witryny przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem z niej.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych przy świadczeniu usług, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, aby zapobiec pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych Kupujących przez osoby do tego nieuprawnione.

12. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, w formie która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2020 roku, z tym zastrzeżeniem, że począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Kupującego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierającego umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia Regulaminu zawarte w § 5 i § 6 stosuje się również do tego Kupującego.

§ 2
Składanie i przyjmowanie Zamówień

1. Prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia znajdującego się na Witrynie Sklepu esklep.zamek-krolewski.pl jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Aby złożyć Zamówienie należy wybrać Towary prezentowane na Witrynie i umieścić je w wirtualnym koszyku oraz wybrać przycisk „potwierdzam zakup” bądź inne równoznaczne wskazujące na złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. W przypadku braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia.

4. Wysłane przez Kupującego Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sklep złożonego przez Kupującego Zamówienia. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem złożonego Zamówienia. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjęcia Zamówienia do realizacji powinny być wyjaśniane poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt lub poprzez adres mailowy esklep@zamek-krolewski.pl.

5. Zamówienie zostanie anulowane po upływie 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sklep Zamówienia, w przypadku braku możliwości przyjęcia go z winy Kupującego, np. ze względu na podanie błędnych danych teleadresowych. Zamówienie zostanie anulowane również w przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.

6. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. Podpis Kupującego na liście przewozowym lub innym dokumencie dostawy oznacza potwierdzenie zgodności dostawy z umową sprzedaży.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza bądź nieprawidłowe dokonanie płatności.

8. Potwierdzenie zawarcia umowy następuje poprzez dołączenie przez Sprzedawcę do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz ze jego specyfikacją oraz dokumentu sprzedaży, tj. paragonu fiskalnego lub faktury, jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

§ 3
Dostawa i odbiór

1. Towar zostanie przygotowany do odbioru lub wysyłki w ciągu 2 dni roboczych od daty wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia (realizacja Zamówienia).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia w dłuższym terminie niż przewidziany w Regulaminie, jeśli Zamówienia będą zawierać większą liczbę Towarów. Termin realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu również z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego w terminie wskazanym w ust. 1, drogą elektroniczną, o przyczynie wydłużenia terminu realizacji Zamówienia oraz określić nowy termin realizacji.

3. Kupujący składając Zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia. Kupujący może również odebrać Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy. Opłata za zakupiony Towar następuje wówczas na miejscu, w momencie  odbioru Towaru – kartą lub gotówką (najpóźniej 7 dni od daty złożenia Zamówienia).

4. Sprzedawca wysyła Towar w terminie 3 dni roboczych:

a. od dnia otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach obsługiwanych przez operatora płatności elektronicznych PayU.

5. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną o możliwości odbioru Towaru lub o przekazaniu go do wysyłki sposobem wybranym przez Kupującego.

6. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy i wagi Towaru. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego Zamówienia.

7. Dostawa Towaru następuje w terminie i na zasadach określonych w regulaminie podmiotu jej dokonującego.

§ 4
Płatności

1. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena zamówionych Towarów powiększona o opłatę należną za usługę dostawy. Koszty z tytułu zakupu Towaru zostaną wyszczególnione w formularzu Zamówienia. Opłatę za usługę dostawy zamówionych Towarów ponosi Kupujący, zgodnie z wybraną opcją zakupu.

2. Kupujący, uiszczający należności za Towar sposobem wskazanym w ust. 3 (b) niniejszego paragrafu, zobowiązany jest uiścić należność za zamówiony Towar w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożonego przez siebie Zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się  dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i za pomocą form płatności oferowanych przez operatora PayU. Sprzedawca informuje, iż płatność za pomocą PayU może nastąpić w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia.

3. Należność za Towar oraz koszty dostawy Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a. kartą płatniczą lub gotówką w przypadku odbioru osobistego Towaru;
b. formami płatności udostępnianymi przez operatora płatności elektronicznych PayU.

4. W przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem PayU, o której mowa w ust. 3 lit. b niniejszego paragrafu, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności. Informacje związane z reklamacją znajdują się tutaj. Reklamację należy złożyć na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną wysyłając ją na adres email: esklep@zamek-krolewski.pl. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie jej otrzymania. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego płatności znajduje się tutaj.

5.  Walutą rozliczeniową jest PLN.

§ 5
Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania Towaru.

2. Przez odstąpienie od umowy rozumie się zwrot zakupionego Towaru nienoszącego żadnych śladów użycia innego niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy opatrzonym własnoręcznym podpisem, w terminie, o którym mowa w ust. 1. Zwracający Towar Konsument powinien dołączyć paragon fiskalny, kserokopię faktury lub inny dowodu zakupu Towaru w Sklepie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj.

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając je na adres email: esklep@zamek-krolewski.pl. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta nie jest możliwe, gdy dotyczy:

a. rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze;
c. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może również zwrócić Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy.

6. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 7, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca pokrywa zwrot kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną. Sprzedawca obowiązany jest poinformować Konsumenta o zmniejszeniu wartości Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę Towaru pomniejszoną o zmniejszoną wartość Towaru. Jeżeli Konsument nie zgadza się na zwrot obniżonej ceny, wówczas Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu odstąpienia adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).     

12. W przypadku zwrotu Towaru, o którym mowa w ust. 2 Sprzedawca poinformuje Konsumenta elektronicznie o nieuznaniu odstąpienia od umowy oraz o możliwości osobistego odbioru Towaru. W przypadku, gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

13. Wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w przypadku Kupujących niebędących Konsumentami. Od 1 stycznia 2021 roku nie dotyczy to jednak Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6
Niezgodność Towaru z umową

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową (rękojmia) Konsument zawiadamia o tym Sprzedawcę w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.

2. Konsument wykonując uprawnienia z rękojmi opisuje na czym polega niezgodność Towaru z umową i przedstawia swoje żądania w stosunku do Sprzedawcy. Konsument może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Konsument wykonujący uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego. Konsument może dostarczyć Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy. Wraz ze zwracanym Towarem Konsument powinien dostarczyć paragon fiskalny, kserokopię faktury lub inny dowód zakupu Towaru w Sklepie oraz własnoręcznie podpisany formularz reklamacyjny.

4. W ramach rękojmi Konsument może żądać:

a. Wymiany wadliwego Towaru na Towar bez wad;
b. Usunięcia wady Towaru;
c. Obniżenia ceny Towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona;
d. Odstąpienia do umowy, o ile wada jest istotna.

5. Konsument może żądać obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy w przypadku, gdy naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie wymienił Towaru na nowy albo nie dokonał jego naprawy w odpowiednim czasie lub wymiana albo naprawa narażałyby Konsumenta na nadmierne niedogodności. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku, w którym Towar był już wymieniony lub naprawiony.

6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Konsumenta przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca spełnia żądanie Konsumenta określone w formularzu reklamacyjnym lub proponuje jedno z pozostałych rozwiązań wskazanych w ust. 4.

8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca pokrywa poniesione przez Konsumenta w związku z reklamacją opłaty za przesyłkę Towaru w pełnej wysokości, a także koszty wymiany lub naprawy Towaru. Konsument zobowiązany jest udowodnić poniesione koszty w związku z wykonaniem uprawnień z rękojmi (np. potwierdzenie kosztów przesyłki).

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Konsument zobowiązany jest do odbioru Towaru. W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu reklamacyjnym adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

10. Konsument może skorzystać  z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i    dochodzenia roszczeń, np:

a. Konsument może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
b. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;
c. powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów działającego w każdym powiecie mieście na prawach powiatu;
d. innych podmiotów, których lista dostępna jest na stronie internetowej UOKiK.

11. Wyłączona jest możliwość reklamacji Towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w przypadku Kupujących niebędących Konsumentami. Od 1 stycznia 2021 roku nie dotyczy to jednak Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7
Prawa Autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i osobiste do treści zawartych na Witrynie należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Witrynie jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek korzystającego z Witryny. Kopiowanie i przekazywanie oraz  udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim treści znajdujących się na Witrynie jest zabronione.

3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnianych na Witrynie, zarówno podlegających ochronie praw autorskiego jaki nie, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych danych materiałów celu prowadzenia przez korzystającego z Witryny działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

§ 8
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie zakupu lub zakładania konta użytkownika,  jest Sprzedawca, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

2. W celu prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Sprzedawca wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym Kupujący może się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl.

3. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:

a. założenia Konta użytkownika, na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO );
b. realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek administratora);
c. w innych celach zakomunikowanych Kupującemu w przypadku podawania przez niego danych osobowych.

4. Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z przepisami, o których mowa w treści ust. 3., nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie, o których mowa w ust. 5 -6 poniżej.

5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego realizującego płatność za pośrednictwem PayU w celu obsługi realizacji tej płatności oraz w celu wypełnienia przez PayU obowiązków wynikających z obsługi realizowanych płatności i innych przepisów prawa. Z momentem przekazania danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie, w szczególności obejmujących dane dotyczące transakcji lub karty płatniczej, PayU staje się administratorem przekazanych danych osobowych.

6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego podmiotom realizującym usługę dostarczenia zamówionego produktu, w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi. Podmiot realizujący tę usługę staje się administratorem przekazanych danych osobowych.

7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone są w klauzuli informacyjnej udostępnianej Kupującemu w momencie podania danych osobowych.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn. Takimi przyczynami w szczególności ale nie wyłącznie mogą być istotne zmiany zakresu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, udogodnienia związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, zmiany w przepisach prawa.

3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi korzystających z Witryny zamieszczając odpowiednią informację na Witrynie oraz tekst nowego Regulaminu, a Kupujących mających założone Konto użytkownika, przesyłając im odpowiednią informację na adres email na 10 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

4. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującymi umów sprzedaży.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium